Σχέδιο Δ.Ε.Η.

Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)

Βάσει της υπ' αριθ.: Φ50/οικ.11784/742 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ 1809 Β'/11-08/2011) από την 1η Νοεμβρίου 2012 και μετά είναι υποχρεωτική η έκδοση μόνο των νέων εντύπων Υ.Δ.Ε. και ουσιαστικά επιβάλλεται η διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων και μετρήσεων ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη σωστής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Το γραφείο μας υπεύθυνα αναλαμβάνει την εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου.

Συνεργάτες MATRIK