Η επιχείρηση υλοποιεί Έργο στο πλαίσιο της Δράσης «Eνίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.
Property Purchase Process

Procedure of buying a property simple in 6 steps.

Step 1

We choose together the ideal property for you.

Step 2

After viewed and decide the property want, we fix the price and check the property for legality.

Step 3

A cash in advance arranged to ensure both parties to continiue.

Step 4

We issue all documents as plan topography, blue prints, civil engineer, tax office authorizations and whatever is need to complete the property, the buyer, and seller file.

Step 5

Notary check all files and issues documents to pay the property tax.

Step 6

Contract is signed from both parties and notary arrange registration.

That simple purchase is done and property owns you!

Partners MATRIK